تاريخ روز : شنبه 03 اسفند 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

تقاضاي خريد

 
درج اطلاعات هویتی
نوع سهامدار:
 
تاریخ صدور:
انتخاب تاریخ
 
نام خانوادگی:   محل صدور:  
نام:   شماره ملی:  
نام پدر:   شماره تلفن همراه:  
شماره شناسنامه:   شماره تلفن:  
آدرس:  

درج اطلاعات تعدادی
ديرترين تاريخ خريد:
انتخاب تاریخ
 
تعداد:  
نوع:
حداکثر قيمت: ریال  
ملاحظات: