تاريخ روز : دوشنبه 29 بهمن 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اقساط سهام سال مالی 94-93 پرداخت گردیداز محل سود تخصیص داده شده به سهامداران (مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت جهاد نصر حمزه) و به نیابت از طرف سهامداران شرکت، قسط سهام مربوط به سال مالی 94-93 به موسسه جهاد نصر پرداخت گردید.