تاريخ روز : دوشنبه 29 بهمن 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) شرکت جهاد نصر حمزهبدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت جهاد نصر حمزه که روز چهارشنبه مورخ 97/1/29 ساعت 9:30 الی 11:30 به آدرس تهراان، خیابان ستارخان، نیروگاه طرشت (برق آلستوم)، سالن آمفی تئاتر تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
همچنین به سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان اعلام میگردد حداکثر زمان ارائه هرگونه وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه حداکثر تا مورخ 97/1/23 امکانپذیر بوده و بعد از آن مورد پذیرش نخواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به 96/9/30
2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 96/9/30
3- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت
5- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره
6- انتخاب اعضای هیات مدیره برای دوره ی 2 ساله
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد