تاريخ روز : دوشنبه 29 بهمن 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) شرکت جهاد نصر حمزهبدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه که روز چهارشنبه مورخ 97/1/29 ساعت 11:30 الی 12:30 به آدرس تهراان، خیابان ستارخان، نیروگاه طرشت (برق آلستوم)، سالن آمفی تئاتر تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
همچنین به سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان اعلام میگردد حداکثر زمان ارائه هرگونه وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه حداکثر تا مورخ 97/1/23 امکانپذیر بوده و بعد از آن مورد پذیرش نخواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1- افزایش سرمایه شرکت
2- تغییر نام شرکت
3- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد