تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت جهاد نصر حمزهسرمایه شرکت جهاد نصر حمزه سهامی خاص به شماره ثبت 195540 از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم به 300000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق سود تقسیم نشده، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.