تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت چهاد نصر حمزهسرمایه شرکت جهاد نصر حمزه سهامی خاص به شماره ثبت 195540 از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ پانصد میلیارد ریال منقسم به 500000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق سود تقسیم نشده، افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.