تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) شرکت جهاد نصر حمزه سال مالی منتهی به 97/12/29آگهيمجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شركتجهاد نصر حمزه  (سهامی خاص)

ثبتشده به شماره 195540 و شناسه ملی 10102374244

بدینوسیله از کلیهسهامداران محترم شرکت یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسهمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز یکشنبه تاریخ 98/5/27 از ساعت 15/30 تا18 در محل تهران، خیابان ستارخان ( برق آلستوم )، نیروگاه طرشت، سالن آمفی تئاتر تشکیل خواهدشد حضور به هم رسانند . در ضمن برگ ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسایی معتبر یامعرفی نامه کتبی ، قبل از تشکیل مجمع در محل مذکور ارائه می شود . همچنین بهسهامداران محترم ، نمایندگان یا وکلای قانونی آنان اعلام می گردد حداکثر زمان ارائه هر گونه وکالتنامه یا برگ نمایندگی به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه تا مورخ 98/5/23 می باشد وبعد از آن مورد پذیرش نخواهد بود .

دستور جلسه مجمععمومی عادی بطور فوق العاده :

1- استماع گزارشعملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به 97/12/29

2- بررسی و  تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سالمالی منتهی به 97/12/29

3- انتخاب بازرسقانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه بازرس

4- انتخاب روزنامهکثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- تصمیم گیری درخصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره

6- سایر مواردی کهدر صلاحیت مجمع فوق می باشد .

 

هئیت مدیره شرکت جهاد نصرحمزه