تاريخ روز : یکشنبه 15 تیر 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به 96/12/29 به حساب سهامداران واریز گردیدسود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به 96/12/29 به حساب سهامداران واریز گردید