تاريخ روز : دوشنبه 29 بهمن 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي افزايش سرمايه شركت جهاد نصر حمزه سهامي خاص به شماره ثبت 195540آگهي افزايش سرمايه شركت جهاد نصر حمزه سهامي خاص به شماره ثبت 195540

بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 21/12/1391 و هيئـت مديره مـورخه

25/02/1392سرمايه شركت از مبلغ 000/000/000/50 ريال به 000/000/000/100 ريال

منقسم به 000/000/100 سهم 000/1 ريالي با نام كه تماما پرداخت شده از طريق سود تقسيم

نشده تامين گرديده افزايش يافته است . ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذيل ثبت از لحاظ

افزايش سرمايه در تاريخ 29/03/1392 تكميل امضاء گرديده است .

اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري