تاريخ روز : شنبه 03 اسفند 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت جهاد نصر حمزهصورت سود و زیان و ترازنامه شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالی منتهی به 97/12/29 بشرح ذیل می باشد :