تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت جهاد نصر حمزه برای سال مالی منتهی به 97/12/29 برگزار گردید.جلسه مجمع عمومی عادیبطور فوق العاده سال مالی منتهی به 29/12/97 شرکت جهاد نصر حمزه ( سهامی خاص ) بهشماره شناسه ملی 10102374244 و ثبت شده به شماره 195540 با توجه به آگهی دعوت نوبت اولروزنامه اطلاعات شماره 27341 مورخ 07/05/1398 راس ساعت 15:30 در تاریخ 27/05/98 باتلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و با حضور سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونیآنها ( طبق ماده 87 قانون تجارت ) در محل تهران- خیابان ستارخان (برق آلستوم) نیروگاه طرشت سالن آمفیتئاتر برگزار گردید .

1- هیات رئیسه :

با عنایت به ماده101 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع مبادرت به انتخاب هیات رئیسه بشرح ذیل نمود .

آقاي غلامرضا علی آبادیان با شماره ملي 4578551237 به سمت رئيسجلسه و آقايان اکبر امامی عهدیه با شماره ملي 3991751976 و سیدجلال موسوی باشماره ملي  4321963117 به سمت نظارو آقاي سهراب شعبانینشتائی با شماره ملي 2218775743 به سمت منشي انتخاب گرديدند.

2- دستور جلسه

رئیس مجمع رسمیتجلسه را اعلام و دستور جلسه را استماع گزارش عملکرد هیات مدیره ، گزارش بازرسقانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/97  واتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به 29/12/1397مشتمل بر               ( تراز نامه، صورت عملکرد سود و زیان وصورت گردشوجوه نقد ) ، تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/98، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیرهشرکت ، تصویب پاداش مدیر عامل و هیات مدیره و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموميعادي شركت جهاد نصر حمزه (سهامي خاص) اعلام نمود.

3- مصوبات :

پس از قرائت دستورجلسه و استماع گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ، مجمع وارد شور و تصمیماتبه شرح ذیل را اتخاذ نموده است .

الف ) صورتهای مالی ( تراز نامه ، صورت عملکرد سود و زیان و گردشوجوه نقد ) منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت .

ب ) موسسه ‌حسابرسي و خدمات مدیریت دایارهیافت با شماره شناسه ملي 10380076460 و شماره ثبتي 36530 بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس مستقل شرکت برای دوره مالیمنتهی به  29/12/1398 تعیین گردید .

ج ) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره شناسه ملی 10100379311ثبت شده به شماره 8977 بعنوان بازرس علي البدل شركت براي دوره مالی منتهیبه 29/12/1398 تعيين گرديد.

د ) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد .

ه ) مجمع به آقای پرویز کاظمی خرمائی (احدی از سهامداران )وکالت داد تا نسبت به امضاء  دفاتر ، ثبت وآگهی این صورتجلسه برابر مقررات اقدام نماید .

ضمناً لیست سهامداران حاضر در جلسه به پیوست می باشد .