تاريخ روز : جمعه 08 مرداد 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالی منتهی به 97/12/29 به حساب سهامداران واریز گردید.سود سهام شرکت جهاد نصر حمزه مربوط به سال مالی منتهی به 97/12/29 به حساب سهامداران واریز گردید.