تاريخ روز : شنبه 09 مرداد 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت جهاد نصر حمزه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول ) شرکت جهاد نصر حمزه سال مالی منتهی به 98/12/29آگهي مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول )

شركتجهاد نصر حمزه  (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره 195540 و شناسه ملی 10102374244

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز یکشنبه مورخ 99/12/24 از ساعت 14 تا 15در محل تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه یازدهم پلاک 23 شرکت جهاد نصر حمزه - سالن اجتماعات به کد پستی 1587749311 تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند . در ضمن برگ ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسایی معتبر یا معرفی نامه کتبی ، قبل از تشکیل مجمع در محل مذکور ارائه می شود . همچنین به سهامداران محترم ، نمایندگان یا وکلای قانونی آنان اعلام می گردد حداکثر زمان ارائه هر گونه وکالت نامه یا برگ نمایندگی به امور سهام شرکت جهاد نصر حمزه تا مورخ 99/12/19می باشد و بعد از آن مورد پذیرش نخواهد بود .

دستور جلسه مجمععمومی عادی بطور فوق العاده :

1- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به 98/12/29

2- بررسی و  تصویب ترازنامه و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 98/12/29

3- تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره

4- سایر مواردی کهدر صلاحیت مجمع فوق می باشد .

 

 

هیئت مدیره شرکت جهاد نصرحمزه